Bestyrelsesmøde 2-2-2016

Referat af bestyrelsesmøde d. 2/2-2016 kl.18.00

Sted: Grumløsevej 145, 4750 Lundby

Til stede: Lene, Lis, Jeannie, Pernille, Michael, Christian, Birte, afbud fra Allan.

1.    Velkommen

Tak for dejlig mad.

2.    Godkendelse af referat fra mødet i december.

Referatet godkendt uden kommentarer.

3.    Meddelelser fra formanden

3.1.  Post - er sendt ud.  Prisliste og dommerliste. Chr. indbudt til formandsmøde d.27.2. Han sender dagsordenen rundt til evt.kommentarer. DKK har udbudt 50 gratispladser til uddannelse som trænere. Første uddannelsesweekend er d.20.2.  Christian mailer rundt til trænerne for at høre om de har emner.

4.    Økonomi - Intet nyt. Mon alle trænere har afregnet?? Christian forhører sig.

5. Nyt fra udvalgene

5.1. Udstilling, skuer & matcher

Evaluering af juleskuet. Opstilling og sammenpakning var rodet. Faxehallerne var ikke store nok..

5.11 Påskeskue 24.3. - Allan har lavet aftaler med dommere og ringpersonale og hal. Horbelev - Hallen.

Birte bestiller et komplet sæt rosetter - husker brugsklasse til både påskeskue og sommerskue. På mødet inden påskeskuet gennemgår vi en opgaveliste. Christian skaffer en liste fra Spidsehundeklubben. Fra bestyrelsen deltager alle tilstedeværende. Kontakt evt. hjælpere.

5.2.1. Skuer/matcher i 2016

 

 

Pernille undersøger mulighederne i Vordingborg d.10.12.16  Herlufholmhallerne undersøges også... Jeannie spørger om, hvad det koster. Samtidigt reserveres også anden weekend /lørdag i december 16,17 og 18.

Sommerskue 16 - 27.8. eller 28.8.  - fremadrettet for 17 og 18 forsøges også at lægge arrangementet i denne weekend. Dommere - Birte  undersøger dommermuligheder til sommerskuet.

Matcher - Jeannie undersøger mulighederne for match i Næstved Storcenter.

5.2.PR/stande/sponsor

Birte  og Christian orienterede om den hidtidige aftale med Keld Nielsen. Kreds 10’s bestyrelse var glade for, at Keld påtog sig den store opgave med at finde sponsorer til den nationale udstilling.

Efter intens overtalelse lykkedes det, at få Pernille til at påtage sig opgaven.

Der nedsættes et udvalg: Pernille er formand for udvalget, som også består af Jeannie og Birte. Pernille fordeler opgaverne. Hvis andre har ideer om sponsorer, skal det aftales med Pernille.

5.3. Aktiviteter, kurser & foredrag

Foredrag: Strand og Skov er også noget for vov. V/Kirsten Skovsby medlem af Friluftsrådets bestyrelse d.8.3.16 på Holsted Skole, Næstved. Pris 30 kr. Fra bestyrelsen deltager: Jeannie bager kage. Lene køber vand + krus, Christian tager kaffe med. Lis sørger for te. Michael, Pernille og Birte deltager også.

Birte undersøger, om Kirsten Skovsby skal bruge av-udstyr.

5.3.1. Gå-tur d. 5.3.16  kl. 11 Vemmetofte Strand.

2.4.16 Gå-tur Nr. Vedby Grusgrav/ Bavnehøj Fritidsområde kl. 11. Christian arrangerer. Birte fortæller om projektet med etablering af Fritidsområdet fra starten af. Mødested P-plads ved indkørsel til Grusgrav .

8.5. 16 Gåtur ved Karrebæksminde kl. 11. Overraskelser til MOR! Lene arrangerer.

Kom frem med nye ideer til ture.

            Nattrim i september: 23.9.16. - Hjælpere efterlyses.

Generalforsamling: 4.10.16. Medlemmer betaler 50 kr. for middag med drikkevarer. Trænere og andre tillidsfolk deltager gratis.

5.4. Træning

Christian henvender sig i morgen til trænerne for at få overblik over, hvad der er i gang. Forespørger på passende datoer med henblik på afholdelse af trænermøde. Efterlyser ideer til træneremner til Kredsens to ledige pladser til gratis træneruddannelse.

Arrangeret ringtrænerkursus en weekend for nye ringtrænere i Solrød. Se Hunden. Christian deltager for egen regning.

5.5 Hjemmeside/FB/Hunden

Jeannie har løbende opdateret hjemmeside/ FB  osv. under mødet.

Birte overtager Hunden på prøve, deadline hver måned d.10.

6. Næste møde

Onsdag d.9.3.16  kl. 18 hos Christian.

7. Eventuelt

Opfordring til at årsplanen færdiggøres på mødet i marts.

Spørgeskemaer udarbejdes af Jeannie og Christian.